Terms and Conditions

 

 1. Dengan membeli dan/atau menggunakan tiket ini untuk memasuki ke Taman ini, anda menerima tanpa syarat untuk terikat kepada kesemua terma dan syarat yang terkandung dalam tiket ini.

  The purchase and/or use of a ticket to enter into the Park shall constitute your unconditional acceptance to be bound by all the terms and conditions contained in this ticket.

  您的购买及使用这张门票进入公园代表您无条件接受此门票内所有条款的约束。

 2. Atas sebab-sebab keselamatan, Pihak Pengurusan berhak untuk mengosongkan Taman dan/atau menafikan akses anda ke mana-mana bahagian Taman ini tanpa sebarang notis terdahulu atau pampasan kepada anda tanpa mengira pemilikan tiket yang sah.

  for safety reasons, the management reserves the right to, without any prior notice or compensation to you, totally or partially vacate the park and/or deny access to any part of the park regardless of the possession of a valid ticket.

  出于安全考量,管理层保留在没有任何事先通知或赔偿的情况下完全或部分清空公园和/或拒绝进入公园任何部分的权利,而不论您是否持有有效门票。

 3. Dengan membeli dan/atau menggunakan tiket ini, anda dengan tanpa syarat memahami bahawa tiket yang dijual tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh ditukar tanpa mengira cuaca pada hari tersebut.

  By purchasing and/or using this ticket, you unconditionally understand that the ticket sold is non-refundable and cannot be exchanged regardless of the weather of the day.

  您的购买及使用这张门票进入公园代表您无条件了解所售门票不可退款或转让,无论当天天气如何。

 4. Dengan memasuki Taman ini, anda akan menanggung apa-apa dan semua risiko, bahaya, kematian, kecederaan diri, kerugian, kerosakan atau liabiliti dan Pihak Pengurusan tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kejadian yang berlaku ke atas anda dan/atau barang-barang kepunyaan anda. Lantai Taman mungkin licin disebabkan cuaca atau keadaan lain.

  By entering into the Park, you assume any and all risk, danger, death, personal injury, loss, damage or liability whatsoever and the Management shall not be liable nor responsible for any of the event happened on you and/or your belongings. Due to weather or other conditions, the floors of the Park may be slippery.

  进入公园后,您承担任何和所有风险、危险、死亡、人身伤害、损失、损坏或责任,管理层对您和/或您的财物所发生的任何事件概不负责。由于天气影响或其他状况,公园的地面可能很滑。

 5. Tiket hanya sah untuk kegunaan sekali sahaja (Masuk dan Keluar). Setiap pelawat mesti mempunyai tiket sendiri yang sah dan mesti ditunjukkan semasa masuk dan keluar dari Taman ini. Tiket tidak boleh dikongsi dan/atau dipindahkan kepada mana-mana orang lain. Pelawat yang keluar dari Taman ini perlu membeli tiket baru untuk memasuki semula Taman ini walaupun pada hari yang sama.

  Ticket is only valid for one time use (Entry and Exit). Each visitor must have your own valid ticket which must be shown upon entry and exit of the Park. The ticket cannot be shared and/or transferred to any other person. Visitor who exited the Park have to purchase new ticket to re-enter the Part even on the same day.

  门票仅供一次性使用(进出公园)。每位游客必须拥有自己的有效门票,必须在进出公园时出示。门票不能共享和/或转让给任何其他人。离开公园的游客必须重新购买新的有效门票才能重新进入公园,即使在同一天。

 6. Tiada pengganti untuk tiket sekiranya tiket hilang, dicuri, musnah dan/atau rosak pada bila-bila masa apabila anda berada di Taman ini, anda mesti membeli tiket baru semasa keluar dari Taman ini.

  There will be no replacements for ticket that is lost, stolen, destroyed and/or damages. If ticket is lost during anytime when you are in the Park, you must purchase a new ticket upon exit of the Park.

  丢失、被盗、销毁和/或损坏的门票无法替补。如果您在公园内的任何时间丢失了门票,您必须在离开公园时购买新门票。

 7. Barangan yang dilarang: makanan atau minuman luar, haiwan peliharaan, dron.

  Prohibited items: outside foods or drinks, pets, drone.

  违禁物品:外面购买的食品或饮料、宠物、无人机

 8. Kelakuan yang dilarang: memanjat pembinaan, pagar, penutupan, meja, bangku dan apa-apa infrastruktur lain Taman ini; merokok di dalam Taman ini; memasuki Taman ini tanpa tiket yang sah; membuang sampah merata-rata dan/atau gagal menjaga kebersihan Taman; memetik apa-apa bunga atau tumbuhan lain di Taman ini; mengambil gambar atau rakaman tanpa kebenaran Pihak Pengurusan untuk tujuan komersial dan ditunjuk dalam mana-mana media melainkan dengan kebenaran bertulis daripada Pihak Pengurusan.

  Prohibited conducts: climbing constructions, fences, closures, tables, benches and any other infrastructure of the Park; smoke in the Park; entering the Park without a valid ticket; litter, dispose of refuse/rubbish or fail to maintain the cleanliness of the Park; plucking or removing any flowers or plantation in the Park; unauthorised taking photographs, filming, recordings for commercial purposes in any media, unless consented by the Management;

  禁止的行为:攀爬建筑、围栏、遮挡物、桌子、长凳和公园的任何其他基础设施; 公园里吸烟;无有效票进入公园; 随地扔垃圾或未能保持公园的清洁;未经许可在公园内移走或采摘任何鲜花或种植物;未经管理层同意,否则不得在任何媒体上为商业目的拍摄、摄影或录像。

 9. Pihak Pengurusan menafikan sebarang tanggungjawab ke atas kerugian dan/atau kerosakan kepada kenderaan yang diletakkan di berdekatan atau di luar Taman ini.

  The Management disclaims all responsibility from losses and/or damages to vehicles parked on, nearby or outside of the Park.

  管理层不承担停泊在公园附近或外的车辆所面对的任何损失和/或损坏。

 10. Semua bayaran tidak akan dikembalikan dan pertukaran tarikh lawatan tidak dibenarkan.

  All payment is non-refundable and change of visit date is not allowed.

  所有付款均不可退还且不允许更改访问日期.